Projekt: spotkanie w drodze - wprowadzenie

Rok duszpasterski 2016/17, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, upłynie pod hasłem "Idźcie i głoście". W tym czasie proponujemy wszystkim sympatykom kręgów biblijnych "PROJEKT: SPOTKANIE W DRODZE", przygotowany przez ks. Michała Gogóla i ks. Mateusza Tarczyńskiego (arch. gdańska). To cykl konspektów lectio divina (forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych), z których można korzystać indywidualnie i wspólnotowo. Mają one dwojaki cel: pomoc w spotkaniu z Panem oraz podprowadzenie do poznania Go, które dokonuje się w Eucharystii. W tym roku liturgicznym ukaże się ok. 15 konspektów, które pojawiać się będą cyklicznie, co miesiąc oraz z racji ważnych uroczystości. Pierwszy będzie dostępny już w tę niedzielę. Wszystkie opublikowane zostaną w artykułach na naszej stronie w zakładce POLECANE. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w cykl i wyjaśniającego jego założenia.

 

Pan Jezus spotkał się z uczniami w drodze do Emaus, by przekonać ich o swym zmartwychwstaniu. Wyjaśniał Pisma, aby odsłonić przed nimi prawdę, że Jego osoba oraz wydarzenie męki, śmierci i zmartwychwstania są kluczem do interpretacji Pisma Świętego. Po spotkaniu w Emaus i poznaniu przy łamaniu chleba Zmartwychwstały wyjaśnia Apostołom: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach» (Łk 24,44). I dodaje: «Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego» (Łk 24,46-48). Nie wystarczy wiedzieć o zmartwychwstaniu, zachwycić się tym faktem, zachować go dla siebie... Chrześcijanin ma być świadkiem cudów, które Pan uczynił. Program duszpasterski Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa obejmujący lata 2013-2017 przypomina nam w roku 2016/2017 polecenie Pana: «Idźcie i głoście!». Jak być świadkiem, tym, który głosi, bez nuty fałszu czy nieszczerości? Są dwa konieczne warunki: spotkać Pana i poznać Go.

Spotkanie dokonuje się przez wyjaśnianie, rozmowy, dzielenie się. Poznanie to najbardziej intymna sprawa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Chrystus uprzystępnił nam spotkanie z Bogiem dzięki łamaniu chleba, Ofierze Eucharystycznej. Konspekty lectio divina to projekt, który ma dwojaki cel: pomóc w spotkaniu z Panem oraz podprowadzić do poznania, które dokonuje się w Eucharystii.

Proponujemy, by spotkania odbywały się według następującego porządku, który podyktowany jest w większości sposobem lectio divina św. Jana Kasjana:

Etap pierwszy: LECTIO (czytanie). Należy przeczytać z uwagą tekst pierwszego czytania i Ewangelii (zawsze w liturgii są tematycznie ze sobą związane). Teksty tłumaczone są z języków oryginalnych jako tłumaczenie interlinearne bądź też staraniem własnym (stąd niezgrabności stylu, niezrozumiałe momentami kalki językowe itd.). Uważne czytanie moglibyśmy również określić czytaniem ze zrozumieniem. Etap ten wymaga także czynności utrwalenia, która nosi nazwę MEMORIZATIO. Należy zatem po przeczytaniu tekstu opowiedzieć własnymi słowami jego treść – bez zaglądania w kartkę lub do Biblii. Może zatem zajść potrzeba wielokrotnego przeczytania perykopy...

Etap drugi: COLLATIO (zbieranie). W tym kroku należy postarać się wymienić miejsca, wydarzenia, postaci biblijne, z którymi tekst się kojarzy, poszukać w pamięci odniesień biblijnych w sensie typologicznym, alegorycznym, duchowym. Pomocą mogą być fragmenty zaproponowane przez autorów, odnośniki Biblii Jerozolimskiej.

Etap trzeci: KONTEKST. Tutaj zaprezentowany zostanie kontekst biblijny bliższy (z którego miejsca Biblii tekst pochodzi, wydarzenia przed i po); realia, których dotyka (opis grupy, instytucji, prawa itp.); słowa-klucze, które pozwolą uczestnikom spotkań na stworzenie prostego słownika teologii biblijnej.

Etap czwarty: IMITATIO (naśladowanie). Po zapamiętaniu tekstu, próbie skojarzenia go z innymi miejscami Biblii i poznaniu kontekstu, uczestnicy zaproszeni są do podjęcia próby wcielenia się w postać, wczucia się w sytuację, przejęcia jakiejś roli, odpowiedzi na pytanie, z kim się utożsamiam, co w sobie podobnego odkrywam. To fakt, o którym pisze św. Jan Kasjan. Gdy zaczynamy wchodzić w misterium Słowa, odkrywamy, że nasze życie stanowi, odzwierciedla w tajemniczy sposób część tej rzeczywistości, w którą wchodzimy. To etap trudny, ale w spotkaniach w grupie możliwy do osiągnięcia dzięki np. pantomimie czy teatrowi.

Etap piąty: CONFRONTATIO (konfrontacja). Tutaj każdy czytający spotyka się z Żywym Słowem. W sposób bardzo powierzchowny może polegać on na analizie fragment po fragmencie (niekoniecznie werset po wersecie!) i próbie odpowiedzi, co Bóg mówi do mnie. Tu potrzebna jest ogromna delikatność grupy, także dyskrecja, zachowanie intymności, gdyż niektóre Boże interwencje nie są możliwe do przekazania...

Etap szósty: KOMENTARZ. To jedna z propozycji niezliczonych interpretacji przytoczonych fragmentów (Słowo Boże jest żywe: niezmienne, choć działa na różne sposoby) dokonana przez człowieka, któremu na mocy udzielonych święceń diakonatu polecono wierzenie w to, co będzie czytać, nauczanie tego, w co uwierzy, i pełnienie tego, czego będzie nauczać. Etap ten może być pomocą zwłaszcza w lectio, które nie dokonuje się w grupie.

Etap siódmy: ACTIO (działanie). To propozycja prawd, zachowań i postaw wypływających z tekstu. Pan Jezus zapewnił, że uczenie wypełniania i samo wypełnianie przykazań prowadzi do bycia wielkim w królestwie niebieskim (por. Mt 5,19), a Pismo Święte jest instrukcją postępowania.

 

Sukcesywnie, oprócz pojawiających się konspektów, proponować będziemy zasady spotkań na kręgu biblijnym, klucze interpretacji itp. Mamy nadzieję, że Projekt: spotkanie w drodze wprowadzi nasze chrześcijańskie życie (które jest drogą!) na wyższy poziom, czyli pomoże prawdziwie poznać Pana.

Ks. Michał Gogól
Ks. Mateusz Tarczyński


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.